Náša FB stránka

Zasadnutie RŠZ konaného dňa 12.12.2019

Rada školského zariadenia pri CVČ Dúha, Koperníkova 24,Hlohovec


Prítomní: viď prezenčnú listinu

Program:
1. Otvorenie
2. Priebežné zhodnotenie činnosti CVČ
3. Schválenie Programu zasadnutí na r. 2020
4. Diskusia
5. Uznesenie
6. Záver

K bodu č.1
Mgr. Marta Ondrišová otvorila zasadnutie RŠZ pri CVČ Dúha a srdečne privítala prítomných členov, a oboznámila prítomných s programom zasadnutia RŠZ.

K bodu č.2
Na zasadnutí RŠZ sa zúčastnila riaditeľka CVČ Dúha v Hlohovci, Mgr. Lucia Kováčová, ktorá prítomných oboznámila s priebežným hodnotením činnosti CVČ v školskom roku 2018/2019. Oboznámila prítomných s naplnením záujmovej činnosti v CVČ, celkovým počtom detí navštevujúcich ZÚ, počtom ZÚ, plnením mesačných plánov s príležitostnou činnosťou.

K bodu č.3
Mgr. Marta Ondrišová – predsedníčka RŠZ oboznámila prítomných s plánom zasadnutí na rok 2020 Viď plán zasadnutí. Rada ŠZ , všetci prítomní členovia plán zasadnutí jednohlasne schválili.

K bodu č.4
Jednotliví členovia RŠZ sa k bodom vyjadrovali priebežne.
Uznesenie.
Rada školského zariadenia schválila a zobrala na vedomie plán zasadnutí RŠZ na rok 2020. Plán zasadnutí RŠZ bude priložený ku zápisnici.

K bodu č.5
Mgr. Marta Ondrišová ukončila zasadnutie RŠZ. Poďakovala prítomným členom za účasť.


Zápisnicu vypracovala : Mgr. Marta Ondrišová
V Hlohovci 12.12. 2019
Pridané: 22.04.2020

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk