Náša FB stránka

PROPOZÍCIE KRAJSKÉHO KOLA VO VYBÍJANEJ ZŠ pre školský rok 2021/2022

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Organizátor : CVČ Dúha Hlohovec
Termín a miesto: 24. 05. 2022 o 9, 30 hod., Mestská telocvičňa Hlohovec /na železničnej stanici nad Supermarketom Jednota/
Kategória: Žiačky ZŠ nar. 1. 1. 2009 a mladšie
Účastníci: Víťazné družstvá z okresných kôl
Podmienka účasti: • Riadne a včas:
a) Prihlásiť sa cez www.sutaze.skolskysport.sk - vložiť súpisku do termínu: 20. 05. 2022
Prihlášky doručené po termíne nebudú akceptované.
Každá žiačka/ každý žiak uvedený na súpiske danej školy je povinný na vyžiadanie pri prezentácii predložiť originál preukazu poistenca.
Prezentácia: 24. 05. 2022 o 9, 00 hod. v mieste konania podujatia
Pri prezentácii odovzdať :
a) Súpisku s uvedením mena, priezviska dátumom narodenia, označením čísla dresu, vytlačenú z www.sutaze.skolskysport.sk, a podpísanú vedením školy./max. 12 hračov + 2 vedúci/
b) Podpísané tlačivo súhlas so spracovaním osobných údajov, fotografovaním a natáčaním na video (zákonný zástupca žiaka udelí súhlas cez EduPage-Súťaže-Udeliť súhlas)
Žrebovanie: Uskutoční sa na porade vedúcich pred turnajom.
Predpis : Hrá sa podľa pravidiel vybíjanej, turnajovým spôsobom
Hrací systém a hrací čas: Hrací systém: v 2 skupinách každý s každým + finálové zápasy
Hrací čas: 2 x 7 minút
Hracie lopty: Volejbalová lopta
Výstroj: Sady dresov
Hodnotenie: Zápis o stretnutí – link – dať prepojenie na www.sutaze.skolskysport.sk (podľa danej kategórie)
Ceny: Družstvá na prvých troch miestach získajú diplom https://sutaze.skolskysport.sk/stranka/diplomy/ Víťazné poháre
Protesty: Písomne do 15 minút po skončení zápasu s vkladom 5 eur
Organizačný štáb: Alena Mišáková, Lucia Kováčová
Rozhodcovia: Peter Bajnok, Dušan Kováč
Financovanie: Organizátor uhrádza:
• Cestovné - nie
• Stravné/pitný režim - podľa rozhodnutia RÚŠS Trnava
Poistenie: Účastníci štartujú na vlastné individuálne poistenie. Každý účastník musí mať so sebou preukaz poistenca. Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť účastníkov zodpovedá vysielajúca škola, za dodržiavanie organizačných pokynov ku súťaži zodpovedá poverený pedagóg vysielajúcej školy.
Iné: Školská športová súťaž sa v čase pandemickej situácie organizuje v zmysle nariadení ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Viac info na: https://www.minedu.sk/sport-a-covid-19/
Zdravotná služba:
Upozornenie: Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu organizátor oznámi vedúcim družstiev na porade vedúcich. Za odložené veci organizátor nezodpovedá! Pri neospravedlnenej neúčasti (družstva), je organizátor oprávnený požadovať úhradu vynaložených nákladov.
Kontaktná osoba: Alena Mišáková – 0907 797 353
Časový rozpis: 9, 00 – prezentácia
9,30 – 14, 00 – súťaž
14, 00 - vyhodnotenie
Poradie stretnutí: Podľa žrebovania pred turnajom
Odborný garant súťaže:Hlohovec 18. 03. 2022

Propozície vystavil: Alena Mišáková
CVČ Dúha Hlohovec
Pridané: 17.05.2022

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk