Úvod

Neprehliadnite:

DARUJTE NÁM 2%

LETO S DÚHOU 2017

Prihláška do prímestského tábora (doc)

Letný pobytový tábor 2017

PRIHLÁŠKA NA LETNÝ POBYTOVÝ TÁBOR –Penzión ČACHOVO Selce (doc)
Centrum voľného času Dúha je mestská rozpočtová organizácia.

Spĺňa charakter otvoreného zariadenia, je prístupné deťom a mládeži po celý školský rok, vrátane školských prázdnin. Jeho poslaním je umožniť deťom a mládeži užitočné využívanie voľného času, spojené s výchovným pôsobením.

Pravidelná záujmová činnosť je prevažnou formou činnosti centra. Činnosti jednorázové, alebo krátkodobé, ponuky záujmového, rekreačného a relaxačného charakteru a voľné využívanie jednotlivých priestorov realizuje CVČ Dúha počas pracovného týždňa i v dňoch pracovného voľna.

CVČ Dúha rozvíja nielen tradičné, už osvedčené konkrétne aktivity, ale hľadá aj nové metódy a formy prevencie a ochrany detí a mládeže pred všetkými druhmi sociálno-patologických javov a pri tom chceme v oveľa väčšej miere spolupracovať s rôznymi občianskymi združeniami, školami, štátnymi a neštátnymi inštitúciámi v našom regióne.© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.