Náša FB stránka

Olympiády

Predmetové olympiády a postupové súťaže (POPS) žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou. Sú realizované formou predmetových olympiád, postupových súťaží, prehliadok, korešpondenčných seminárov a turnajov. Vyhlasovateľom predmetových olympiád je Ministerstvo školstva SR.

Kto riadi súťaže

Na celoštátnej úrovni

• Celoštátne odborné komisie, ktorých predseda je menovaný ministrom školstva, ktoré garantujú odbornú stránku jednotlivých olympiád.

IUVENTA, ktorá finančne a organizačne zabezpečuje celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží a výberových sústredení pred medzinárodnými súťažami.

• Úlohou IUVENTY je metodická spolupráca so všetkými realizátormi, zabezpečenie tvorby a distribúcie testov, úloh a riešení realizátorom nižších kôl súťaží.

Na regionálnej úrovni

• Krajské školské úrady, ktoré môžu realizáciou nižších kôl olympiád poveriť školy alebo školské zariadenia vo svojej pôsobnosti, prípadne školy a školské zariadenia patriace do pôsobnosti miest a obcí.

• Okresné (obvodné), krajské a regionálne komisie, ktorých členovia sú menovaní, na základe návrhu celoštátnej odbornej komisie, z radov učiteľov základných škôl, stredných škôl, vysokých škôl, vedeckých inštitúcií a iných významných organizácií v regióne.

Každá predmetová olympiáda a postupová súťaž sa riadi platným organizačným poriadkom, zaregistrovaným na MŠ SR. Organizačné poriadky jednotlivých predmetových olympiád a postupových súťaží určujú a upravujú priebeh konkrétnych podujatí a sú záväzné pre všetkých organizátorov jednotlivých kôl súťaží v SR. Organizačné poriadky súťaží nájdete pod jednotlivými súťažami.
© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk