Náša FB stránka

Zasadnutie RŠZ konaného dňa 15.06.2021

Prítomní:
viď - potvrdenie účasti mailom, a online pripojením, nakoľko zasadnutie RŠZ prebehlo online formou.
Z 5 členov prítomní 4 :
Mgr. Marta Ondrišová
JUDr. PharmDr. Dagmar Masaryková
Mgr. Oľga Nikodémová, MBA
Ing. Patrik Meliš

1 hosť – Mgr. Lucia Kováčová – riaditeľka CVČ

Program:
1. Otvorenie
2. Informácie o letnej činnosti v školskom roku 2020/2021
3. Vyhodnotenie podujatí organizovaných v školskom roku 2020/2021
4. Vyhodnotenie okresných kôl olympiád, súťaží a športových súťaží v školskom roku 2020/2021
4. Rôzne – aktualizácia štatútu, Výročná správa
5. Diskusia
6. Záver

K bodu č.1
Mgr. Marta Ondrišová otvorila zasadnutie RŠZ pri CVČ Dúha a srdečne privítala prítomných členov a oboznámila prítomných s programom zasadnutia RŠZ.

K bodu č.2
Riaditeľka CVČ Dúha oboznámila prítomných s prípravou letnej činnosti, s harmonogramom letných táborov. Plagáty na letnú činnosť je možné vidieť na www stránke CVČ Dúha. K termínu zasadnutia RŠZ bola kapacita letných táborov na 100% obsadená. Tábory budú prebiehať každý týždeň od začiatku letných prázdnin, uskutoční sa 1 veľký pobytový tábor a 7 prímestských táborov. Čakáme na vyjadrenie MŠ SR k testovaniu detí, ktoré sa zúčastnia letných táborov.

K bodu č. 3
Na zasadnutí RŠZ, riaditeľka CVČ oboznámila prítomných s úspešnosťou žiakov na predmetových olympiádach v tomto školskom roku, olympiády prebehli online formou:
počet predmetových olympiád:15
-Matematická olympiáda – kat. Z5, Z9, Matematická olympiáda – kat. Z6, Z7,Z8, Fyzikálna olympiáda – kat: E,F, Fyzikálna olympiáda – kat.G – Archimediáda, Chemická olympiáda – kat.D, Biologická olympiáda – kat. C, D, E, Geografická olympiáda – kat. E,F,G, Pytagoriáda – P3,P4,P5, Pytagoriáda – P6,P7,P8, Olympiáda AJ – ZŠ, Olympiáda AJ – SŠ, Olympiáda NJ – ZŠ, Olympiáda NJ – SŠ, Dejepisná olympiáda – kat.C,D,E,F , Olympiáda zo SJ a lit., Technická olympiáda, + Slávik Slovenska – spevácka súťaž, Šaliansky Maťko – recitačná súťaž kvôli pandemii Covid -19 neprebehli. Tabuľku úspešnosti prikladáme k zápisnici.

V mesiaci jún prebehlo okresné kolo Hollého pamätník – prednes poézie a prózy, uskutočnilo sa v priestoroch ZUŠ, vonku , na dvore, v súlade s opatreniami proti Covid -19. Víťazi postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční v septembri v Trnave.

Riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec, Mgr. Lucia Kováčová oboznámila prítomných s hodnotením činnosti CVČ v školskom roku 2020/2021. V septembri prebehli nábory do krúžkov, interných, aj externých. Od októbra bola pozastavená činnosť CVČ pre pandémiu Covid-19 až do mája 2021. V mesiacoch október až december zamestnanci CVČ vypomáhali a pracovali v ŠKD škôl – ZŠ M.R. Štefánika, ZŠ Podzámska, ZŠ s MŠ A. Felcána Hlohovec. Od januára pracovali na 80 percentný príjem, v mesiacoch marec, apríl, polovicu mája dvaja zamestnanci vypomáhali v MŠ Hollého Hlohovec. Od mája bola spustená činnosť CVČ, rozbehli sa krúžky interných zamestnancov, rozbehol sa nábor na letné tábory a vyhodnotili sa predmetové olympiády, oceňovanie víťazov a najúspešnejších žiakov.

Počas prerušenej činnosti CVČ prebehla v priestoroch CVČ rekonštrukcia sociálnych zariadení pre dievčatá aj chlapcov , ktorú zafinancoval zriaďovateľ - Mesto Hlohovec, ktorému touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať.

K bodu č.4
Predsedníčka RŠZ Marta Ondrišová oboznámila prítomných s aktualizáciou Štatútu RŠZ, kde bolo pridaná možnosť prijímať rozhodnutia per rollam , bolo jednohlasne schválená. Následne boli prítomní oboznámení s Výročnou správou RŠZ, keďže bola činnosť CVČ kvôli pandémii Covid -19 prerušená, zasadnutie sa uskutočnilo len jeden krát. Výročná správa bola jednohlasne schválená.

K bodu č.5
Jednotliví členovia RŠZ sa k bodom zasadnutia vyjadrovali priebežne. K letnej táborovej činnosti sa riešili možnosti testovania detí , ktoré sa zúčastnia letnej činnosti.

K bodu č.6
Mgr. Marta Ondrišová ukončila zasadnutie RŠZ. Poďakovala prítomným členom za účasť na zasadnutí RŠZ.


Zápisnicu vypracovala :
Mgr. Marta Ondrišová
V Hlohovci 16.06. 2021

Vyhodnotenie olympiád 2020/2021 (doc)
Pridané: 17.06.2021

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk