Náša FB stránka

Zasadnutie RŠZ konaného dňa 27.10.2021

Prítomní: viď prezenčnú listinu / mailová komunikácia/

Program:
1. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v CVČ Dúha Hlohovec v škol.roku 2020/2021
2. Uznesenie

K bodu č.1

Mgr. Marta Ondrišová odoslala členom RŠZ mailom Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v CVČ Dúha Hlohovec v školskom roku 2020/2021. Správa obsahuje identifikačné údaje o organizácii, zriaďovateľovi a informácie o činnosti RŠZ. Správa obsahuje údaje o zamestnancoch a ich kvalifikačných predpokladoch, ďalšom vzdelávaní zamestnancov. Minulý školský rok bolo do záujmových útvarov a Klubov CVČ prihlásených 430 členov. V príležitostnej činnosti sa zorganizovalo 21 podujatí, boli to hlavne predmetové olympiády, Hollého pamätnik a výtvarné súťaže. Podujatia prebehli online formou, niektoré prezenčne, keď už to situácia dovolila. Počas letnej činnosti sa zorganizovalo 7 prímestských a 1 pobytový tábor s počtom detí 210. CVČ sa zapojilo do projektovej činnosti, ktorých vyhlasovateľom bol TTSK a Nadácia Pontis. Všetky tri boli úspešné. Správa obsahuje údaje o priestoroch a materiálno-technických podmienkach v ktorých CVČ pracuje, údaje o finančných podmienkach a vyhodnotenie koncepčného zámeru v danom školskom roku. Posledným bodom sú návrhy na zlepšenie výchovno-vzdelávacej, materiálno-technickej úrovne a v oblasti ďalšieho vzdelávania zamestnancov. Priložené sú vyhodnotenia jednotlivých oddelení za daný školský rok.

Kvôli pandémii COVID 19 sme naše zariadenie museli od 5.10.2020 zatvoriť. Naša činnosť bola pozastavená a naplánované aktivity od 05. októbra 2020 do 10. mája 2021 sa nemohli uskutočniť. Napriek tomu CVČ zabezpečovalo predmetové olympiády v online priestore - zberom prihlášok, distribúciou úloh, vyhodnotením olympiád, spracovaním výsledkových listín, distribúciou diplomov a darčekových poukážok víťazom jednotlivých olympiád. V spolupráci so zriaďovateľom sa nám počas tohto obdobia podarilo zrekonštruovať dievčenské a chlapčenské WC. Zamestnanci CVČ počas tohto obdobia / október – december 2020 / vypomáhali v ŠKD na školách / ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ Podzámska, ZŠ s MŠ A. Felcána /. Všetky pani riaditeľky škôl vyslovili veľkú spokojnosť s prácou zamestnancov CVČ v ich školách a poďakovali za výbornú spoluprácu. Od januára 2021 poberali zamestnanci 80% mzdy, v marci nastúpili 2 zamestnanci do MŠ Hollého na výpomoc. Od 10. mája 2021 CVČ Dúha obnovilo svoju činnosť, svoju činnosť začali niektoré záujmové útvary, ktoré pracovali do konca školského roka a začali sme intenzívne pracovať na letnej činnosti. Počas prázdnin prebehli letné tábory.


K bodu č.2
Rada školského zariadenia schválila a zobrala na vedomie:
- Správu o výsledkoch a podmienkach o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ Dúha za školský rok 2020/2021 / maily so súhlasom a vzatím na vedomie sú založené/


Zápisnicu vypracovala: Mgr. Marta Ondrišová

V Hlohovci 27.10. 2021
Pridané: 07.11.2021

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk