Náša FB stránka

PROPOZÍCIE OKRESNÉHA KOLA V mini futbale ZŠ najmladších žiakov pre školský rok 2021/2022

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Organizátor : CVČ Dúha Hlohovec
Termín a miesto: 1.skupina: ŠK Slovan - 7. 4. 2022 o 9, 00 hod.
Súťažia: ZŠ s MŠ Koperníkova Hc, ZŠ Podzámska Hc, ZŠ s MŠ Bojničky
2.skupina: ŠK Slovan – 7. 4. 2022 o 10, 30 hod.
Súťažia: ZŠ M. R. Štefánika Hc, ZŠ s MŠ Dvorníky, ZŠ s MŠ Pastuchov
3.skupina: ZŠ s MŠ Madunice – 8. 4. 2022 o 9, 30 hod.
Súťažia: ZŠ s MŠ Madunice, ZŠ s MŠ A. Felcána Hc, ZŠ Šulekovo
Finále: ŠK Slovan – 12. 4. 2022 o 9, 00 hod.
Kategória: Žiaci a žiačky nar. 1. 9. 2011 a mladší
Účastníci: Najmladší žiaci ZŠ – 10-členné družstvo /v družstve musia byť 2 dievčatá/ V poli musí byť vždy 1 dievča.
Podmienka účasti: • Riadne a včas:
a) Prihlásiť sa cez www.sutaze.skolskysport.sk - vložiť súpisku do termínu: .......

Prihlášky doručené po termíne nebudú akceptované.

Každá žiačka/ každý žiak uvedený na súpiske danej školy je povinný na vyžiadanie pri prezentácii predložiť originál preukazu poistenca.
Prezentácia: Na mieste konania podujatia.

Pri prezentácii odovzdať :
a) Súpisku s uvedením mena, priezviska dátumom narodenia, označením čísla dresu, vytlačenú z www.sutaze.skolskysport.sk, a podpísanú vedením školy.
Žrebovanie: Podľa propozícií okresného kola.
Predpis : Hrá sa podľa pravidiel malého futbalu
Hrací systém a hrací čas: Každý s každým.
Hrací čas: 2 x 8 min.
Hracie lopty: futbalová
Výstroj: Dresy, lopty
Hodnotenie: Podľa výsledkov zápasov.
Ceny: Družstvá na prvých troch miestach získajú diplom https://sutaze.skolskysport.sk/stranka/diplomy/ Prípadne iné ceny: .......
Protesty:
Organizačný štáb: Alena Mišáková, Dušan Kováč
Rozhodcovia:
Financovanie:
Poistenie: Účastníci štartujú na vlastné individuálne poistenie. Každý účastník musí mať so sebou preukaz poistenca. Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť účastníkov zodpovedá vysielajúca škola, za dodržiavanie organizačných pokynov ku súťaži zodpovedá poverený pedagóg vysielajúcej školy.
Iné: Školská športová súťaž sa v čase pandemickej situácie organizuje v zmysle nariadení ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Viac info na: https://www.minedu.sk/sport-a-covid-19/
Zdravotná služba:
Upozornenie: Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu organizátor oznámi vedúcim družstiev na porade vedúcich. Za odložené veci organizátor nezodpovedá! Pri neospravedlnenej neúčasti (družstva), je organizátor oprávnený požadovať úhradu vynaložených nákladov.
Kontaktná osoba: Alena Mišáková
Časový rozpis: 9, 00 – 12, 00 hod.
Poradie stretnutí: Určí sa na začiatku súťaže.
Odborný garant súťaže:Dátum: 23. 3. 2022
Propozície vystavil:
Alena Mišáková
CVČ Dúha Hlohovec
Pridané: 24.03.2022

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk