Náša FB stránka

Zasadnutie RŠZ konaného dňa 21.06.2022

Rada školského zariadenia pri CVČ Dúha, Koperníkova 24,Hlohovec


Prítomní:
Mgr. Marta Ondrišová
JUDr. PharmDr. Dagmar Masaryková
PaedDr. Iveta Moravcová, MBA
Mgr. Oľga Nikodémová. MBA
Ing. Patrik Meliš - ospravedlnený
1 hosť – Mgr. Lucia Kováčová – riaditeľka CVČ

Program:
1. Otvorenie
2. Informácie o letnej činnosti v školskom roku 2021/2022
3. Informácie o činnosti v školskom roku 2021/20221
4. Vyhodnotenie okresných kôl olympiád, súťaží a športových súťaží v školskom roku 2021/2022
4. Rôzne – Výročná správa
5. Diskusia
6. Záver

K bodu č.1
Mgr. Marta Ondrišová otvorila zasadnutie RŠZ pri CVČ Dúha a srdečne privítala prítomných členov a oboznámila prítomných s programom zasadnutia RŠZ.

K bodu č.2
Riaditeľka CVČ Dúha oboznámila prítomných s prípravou letnej činnosti, s harmonogramom letných táborov. Plagáty na letnú činnosť je možné vidieť na www stránke CVČ Dúha. K termínu zasadnutia RŠZ bola kapacita letných táborov na 100% obsadená. Tábory budú prebiehať každý týždeň od začiatku letných prázdnin, uskutoční sa 1 veľký pobytový tábor vo Vyšnej Boci , v hoteli Barbora a 7 prímestských táborov. Na každý týždeň je pripravený pestrý a bohatý program .

K bodu č. 3   Riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec, Mgr. Lucia Kováčová oboznámila prítomných s hodnotením činnosti CVČ v školskom roku 2021/2022. V septembri prebehli nábory do krúžkov, interných, aj externých. Od 25. novembra bola pozastavená činnosť CVČ pre pandémiu Covid-19 až do 19. januára 2022. V tomto období zamestnanci CVČ pracovali s detmi dištančnou formou. Od januára bola spustená činnosť CVČ, rozbehli sa všetky krúžky interných aj externých zamestnancov, rozbehol sa nábor na letné tábory a vyhodnotili sa predmetové olympiády, oceňovanie víťazov a najúspešnejších žiakov, ktoré sa uskutočnilo 10.6.2022 na Spojenej škole v Hlohovci. Vyhodnotenie najúspešnejšej školy bude zverejnené na webovej stránke.
Všetky naplánované olympiády, spevácke, recitačné aj športové súťaže prebehli podľa plánu, niektoré online formou.

K bodu č.4
Predsedníčka RŠZ Marta Ondrišová oboznámila prítomných s  Výročnou správou RŠZ, keďže bola činnosť CVČ kvôli pandémii Covid -19 prerušená, zasadnutie sa uskutočnilo dva krát – v júni a októbri 2021. Výročná správa bola jednohlasne schválená. Pani riaditeľka požiadala o finančnú dotáciu na výmenu kobercov za pvc podlahy v dvoch miestnostiach, ktoré sú už v zlom stave. Po nacenení materiálu a práce bude žiadosť zapracovaná do finančného plánu zriadovateľa.

K bodu č.5
Jednotliví členovia RŠZ sa k bodom zasadnutia vyjadrovali priebežne. K letnej táborovej činnosti sa riešili možnosti výletov, programu pre deti a cestovania v rámci okresu a v meste Hlohovec.

K bodu č.6
Mgr. Marta Ondrišová ukončila zasadnutie RŠZ. Poďakovala prítomným členom za účasť na zasadnutí RŠZ.


Zápisnicu vypracovala : Mgr. Marta Ondrišová
V Hlohovci 22.06. 2022
Pridané: 23.06.2022

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk