Náša FB stránka

PROPOZÍCIE OKRESNÉHA KOLA V Super florbal pohár ZŠ žiaci, žiačky pre školský rok 2022/2023

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Organizátor : RÚŠS Trnava, CVČ Dúha Hlohovec
Termín a miesto: Žiaci:
I. sk.: 13. 10. 2022 o 10, 00 hod. - ZŠ s MŠ Bojničky
Súťažia: ZŠ s MŠ Bojničky, ZŠ s MŠ Koperníkova Hc, ZŠ s MŠ Dvorníky
II. sk.: 18. 10. 2022 o 9, 00 hod. – Mestská telocvičňa Hlohovec
Súťažia: ZŠ s MŠ A. Felcána Hc, ZŠ Šulekovo,
ZŠ s MŠ Kľačany, ZŠ s MŠ H. Otrokovce
III. sk.: 20. 10. 2022 o 9, 30 hod. – GIK Hlohovec
Súťažia: ZŠ Podzámska Hc, ZŠ sv. Jozefa Hc, ZŠ s MŠ Madunice
IV. sk.: 20. 10. 2022 o 10, 45 hod. – GIK Hlohovec
Súťažia: GIK Hc, ZŠ M. R. Štefánika Hc, ZŠ s MŠ Pastuchov
Finále: 21. 10. 2022 o 9, 30 hod. – GIK Hlohovec
Žiačky:
25. 10. 2022 o 9, 00 hod. – Mestská telocvičňa Hlohovec
Súťažia: ZŠ s MŠ Koperníkova Hc, ZŠ s MŠ A. Felcána Hc, ZŠ Podzámska Hc, ZŠ Šulekovo, ZŠ s MŠ Madunice
Kategória: žiaci a žiačky nar. 1. 1. 2007 a ml.
Družstvo tvorí 10 hráčov /4 hráči v poli + brankár
Účastníci: Žiaci a žiačky ZŠ
Podmienka účasti: • Riadne a včas:
a) Prihlásiť sa cez www.sutaze.skolskysport.sk - vložiť súpisku

Prihlášky doručené po termíne nebudú akceptované.

Každá žiačka/ každý žiak uvedený na súpiske danej školy je povinný na vyžiadanie pri prezentácii predložiť originál preukazu poistenca.
Prezentácia: v mieste konania podujatia
Pri prezentácii odovzdať :
a) Súpisku s uvedením mena, priezviska dátumom narodenia, označením čísla dresu, vytlačenú z www.sutaze.skolskysport.sk, a podpísanú vedením školy.
b) Podpísané tlačivo súhlas so spracovaním osobných údajov, fotografovaním a natáčaním na video (zákonný zástupca žiaka udelí súhlas cez EduPage-Súťaže-Udeliť súhlas)
Žrebovanie: Podľa propozícii
Predpis : Hrá sa podľa pravidiel florbalu
Hrací systém a hrací čas: Hrací systém: každý s každým
Hrací čas: 2 x 8 minút
Hracie lopty:
Výstroj: Športové oblečenie, obuv, hokejky, loptičky, brankár musí mať prilbu, rukavice, oblečenie
Hodnotenie: Zápis o stretnutí – link – dať prepojenie na www.sutaze.skolskysport.sk (podľa danej kategórie)
Ceny: Družstvá na prvých troch miestach získajú diplom https://sutaze.skolskysport.sk/stranka/diplomy/ ceny
Protesty:
Organizačný štáb: Alena Mišáková, Lucia Kováčová
Rozhodcovia: Dušan Kováč
Financovanie: Organizátor uhrádza:
Poistenie: Účastníci štartujú na vlastné individuálne poistenie. Každý účastník musí mať so sebou preukaz poistenca. Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť účastníkov zodpovedá vysielajúca škola, za dodržiavanie organizačných pokynov ku súťaži zodpovedá poverený pedagóg vysielajúcej školy.
Iné: Školská športová súťaž sa v čase pandemickej situácie organizuje v zmysle nariadení ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Viac info na: https://www.minedu.sk/sport-a-covid-19/
Zdravotná služba:
Upozornenie: Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu organizátor oznámi vedúcim družstiev na porade vedúcich. Za odložené veci organizátor nezodpovedá! Pri neospravedlnenej neúčasti (družstva), je organizátor oprávnený požadovať úhradu vynaložených nákladov.
Kontaktná osoba:
Časový rozpis: Podľa propozícii
Poradie stretnutí: Podľa rozlosovania
Odborný garant súťaže:Dátum, miesto: 29. 9. 2022

Propozície vystavil: Alena Mišáková
CVČ Dúha Hlohovec
Pridané: 02.10.2022

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk