Náša FB stránka

Zasadnutie RŠZ konaného dňa 17.10.2022

Rada školského zariadenia pri CVČ Dúha, Koperníkova 24,Hlohovec


Prítomní: viď prezenčná listina
Hosť: Mgr. Lucia Kováčová – riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec

Program:
1. Otvorenie
2. Ustanovujúce zasadnutie RŠZ a voľba predsedu RŠZ
3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v CVČ Dúha Hlohovec v školskom roku 2021/2022
4. Diskusia
5. Uznesenie
6. Záver

K bodu č.1
Mgr. Lucia Kováčová , riaditeľka CVČ Dúha otvorila ustanovujúce zasadnutie RŠZ pri CVČ Dúha a srdečne privítala prítomných zvolených zástupcov za pedagogických zamestnancov a rodičov RŠZ a delegovaných zástupcov za zriaďovateľa. Oboznámila prítomných s programom zasadnutia RŠZ.

K bodu č.2
Mgr. Lucia Kováčová zrealizovala voľby predsedu RŠZ tajnou voľbou, po sčítaní hlasov oznámila výsledky volieb a predsedu RŠZ. Predsedom RŠZ sa stala Mgr. Marta Ondrišová.

K bodu č.3
Riaditeľka CVČ Dúha v Hlohovci, Mgr. Lucia Kováčová prítomných oboznámila prítomných so Správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022. Správa obsahovala informácie a údaje o počte pedagogických, nepedagogických zamestnancov, kvalifikačných predpokladoch, ďalšom vzdelávaní zamestnancov, o počte externých zamestnancov. Ďalej oboznámila o zrealizovanými projektmi v CVČ, počte záujmových útvarov, vymenovala zoznam ZÚ, spomenula letnú činnosť, počet detí v táboroch a spontánnu činnosť v CVČ. Spomenula príležitostnú záujmovú činnosť v CVČ, ktorú tvoria vzdelávacie podujatia, divadelné predstavenia, výstavy, predmetové olympiády, športové súťaže, recitačné, výtvarné, spevácke súťaže. CVČ spolupracuje s ostatnými organizáciami a médiami v meste Hlohovec. Poďakovala za výbornú spoluprácu a pomoc pri realizácii podujatí.

K bodu č.4
Jednotliví členovia RŠZ sa k bodom zasadnutia vyjadrovali priebežne. Predmetové olympiády sa budú realizovať v dištančnej a prezenčnej forme a v spolupráci s Iuventou, Edupage a NIVAM. Pani riaditeľka informovala o pripravovanej rekonštrukcii podlahovej krytiny v učebni a prip. zborovni v spolupráci so zriaďovateľom v priestoroch CVČ, predložila cenovú ponuku. Informovala o nákupe počítačovej techniky pre ekonomické oddelenie z dôvodu zastaraleho PC.

K bodu č.5
Uznesenie
RŠ prerokovala a berie na vedomie:
schvaľuje:
K bodu č.6
Mgr. Marta Ondrišová ukončila zasadnutie RŠZ. Poďakovala prítomným členom za účasť.


V Hlohovci 17.10. 2022
Zápisnicu vypracovala : Mgr. Marta Ondrišová
Pridané: 22.10.2022

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk