Náša FB stránka

PROPOZÍCIE OKRESNÉHA KOLA V MIDI cool voley ZŠ – žiaci, žiačky pre školský rok 2022/2023

Vyhlasovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Organizátor : RÚŠS Trnava, CVČ Dúha Hlohovec
Termín a miesto: Žiačky: 10. 11. 2022 o 9, 30 hod – ZŠ M. R. Štefánika Hlohovec
Súťažia: ZŠ M. R. Štefánika Hc, ZŠ s MŠ Madunice, ZŠ s MŠ Trakovice
Žiaci: 11. 11. 2022 o 9, 30 hod. – ZŠ M. R. Štefánika Hlohovec
Súťažia: ZŠ M. R. Štefánika Hc, ZŠ s MŠ Madunice, ZŠ s MŠ Trakovice
Kategória: Žiaci a žiačky nar. 1. 1. 2008 – 31. 12. 2011
Družstvo tvorí 8 hráčov. /4 hráči v poli/
Účastníci: Žiaci a žiačky ZŠ
Podmienka účasti: • Riadne a včas:
a) Prihlásiť sa cez www.sutaze.skolskysport.sk - vložiť súpisku do termínu: .......

Prihlášky doručené po termíne nebudú akceptované.

Každá žiačka/ každý žiak uvedený na súpiske danej školy je povinný na vyžiadanie pri prezentácii predložiť originál preukazu poistenca.
Prezentácia: v mieste konania podujatia
Pri prezentácii odovzdať :
a) Súpisku s uvedením mena, priezviska dátumom narodenia, označením čísla dresu, vytlačenú z www.sutaze.skolskysport.sk, a podpísanú vedením školy.
b) Podpísané tlačivo súhlas so spracovaním osobných údajov, fotografovaním a natáčaním na video (zákonný zástupca žiaka udelí súhlas cez EduPage-Súťaže-Udeliť súhlas)
Žrebovanie: Uskutoční sa na porade vedúcich pred turnajom.
Predpis : Hrá sa podľa pravidiel volejbalu.
Hrací systém a hrací čas: Hrací systém: každý s každým.
Hrá sa na 2 vyhraté sety do 25. 3. set do 15.
Hracie lopty: Volejbalová lopta
Výstroj: Športové oblečenie, obuv, lopta
Hodnotenie: Zápis o stretnutí – link – dať prepojenie na www.sutaze.skolskysport.sk (podľa danej kategórie)
Ceny: Družstvá na prvých troch miestach získajú diplom https://sutaze.skolskysport.sk/stranka/diplomy/ ceny
Protesty:
Organizačný štáb: Alena Mišáková, Lucia Kováčová
Rozhodcovia: Dušan Kováč
Financovanie: Organizátor uhrádza:
Poistenie: Účastníci štartujú na vlastné individuálne poistenie. Každý účastník musí mať so sebou preukaz poistenca. Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť účastníkov zodpovedá vysielajúca škola, za dodržiavanie organizačných pokynov ku súťaži zodpovedá poverený pedagóg vysielajúcej školy.
Iné: Školská športová súťaž sa v čase pandemickej situácie organizuje v zmysle nariadení ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Viac info na: https://www.minedu.sk/sport-a-covid-19/
Zdravotná služba:
Upozornenie: Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu organizátor oznámi vedúcim družstiev na porade vedúcich. Za odložené veci organizátor nezodpovedá! Pri neospravedlnenej neúčasti (družstva), je organizátor oprávnený požadovať úhradu vynaložených nákladov.
Kontaktná osoba:
Časový rozpis: Podľa propozícii
Poradie stretnutí: Podľa rozlosovania
Odborný garant súťaže:Dátum: 26. 10. 2022

duhahc@cvcduha.sk