Náša FB stránka

Zasadnutie RŠZ konaného dňa 24.03.2023

Prítomní: viď prezenčnú listinu

Program:
1. Otvorenie zasadnutia Rady školského zariadenia
2. Priebežné zhodnotenie činnosti CVČ v I. polroku škol. roka 2022/2023
3. Informácie o príprave letnej činnosti
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver

K bodu č.1
Mgr. Marta Ondrišová otvorila zasadnutie RŠZ pri CVČ Dúha a srdečne privítala prítomných členov, a oboznámila prítomných s programom zasadnutia RŠZ. Prítomným oznámila zmenu v zložení RŠZ, ku dňu 23.11.2022 bol odvolaná PaedDr. Iveta Moravcová, ku dňu 03.01.2023 Mgr. Oľga Nikodémová a ku dňu 04.01.2023 boli delegovaní zástupcovia zriaďovateľa Ing. Juraj Frýdecký a Ing. Eva Korecová. Ostatní delegovaní zástupcovia zostávajú bez zmeny, dňa 01.03.2023 sa zmenil počet zloženia RŠZ. V dodatočných voľbách boli zvolené za pedagogických zamestnancov Mgr. Lenka Bejdáková a za nepedagogických zamestnancov Daniela Prokopová.

K bodu č.2
Na zasadnutí RŠZ riaditeľka CVČ Dúha, Mgr. Lucia Kováčová oboznámila prítomných s polročným hodnotením činnosti CVČ školského roka 2022/2023. V I. polroku školského roka 2022/2023 pracovalo v CVČ 23 záujmových útvarov a 5 Klubov CVČ s počtom 430 členov. V II. polroku sa počet detí v záujmových útvaroch zvýšil. Záujmové útvary vedie 6 interných a 4 externí pracovníci. Všetky podujatia prebehli v súlade s mesačnými plánmi. Nových členov RŠZ previedla priestormi CVČ a oboznámila s dennou činnosťou CVČ v Hlohovci.

K bodu: č. 3
Riaditeľka CVČ oboznámila prítomných s plánovanou činnosťou na II. polrok školského roka, s prípravou letnej činnosti, s harmonogramom letných táborov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke CVČ Dúha. V lete sa uskutoční 7 prímestských táborov a jeden pobytový tábor. Pobytový tábor sa tento školský rok uskutoční v hoteli František , Relax Čertov , v Lazoch pod Makytou.

K bodu č. 4
Riaditeľka CVČ zhodnotila činnosť CVČ v prvom polroku kladne, všetky naplánované aktivity sa uskutočnili a prebiehajú aj nasledovnom období. Členom RŠZ boli predložené mesačné plány, kde mohli vidieť aj príležitostnú činnosť v CVČ. Oboznámila prítomných s investíciami do CVČ. Pani riaditeľka informovala o uskutočnení opravy podlahových krytín v miestnostiach CVČ .
Predsedníčka RŠZ navrhla upraviť plán stretnutí na 2x. V prípade potreby, ak to bude vyžadovať situácia sa stretneme viac krát do roka, nakoľko sa to osvedčilo aj v minulých rokoch, zmena je uvedená v štatúte a Rada školského zariadenia jednohlasne súhlasila a berie na vedomie túto zmenu.
Predsedníčka poroty oboznámila prítomných s Výročnou správou o činnosti RŠZ za rok 2022.

K bodu č.5
Jednotliví členovia RŠZ sa k bodom zasadnutia vyjadrovali priebežne.

K bodu č.6
Mgr. Marta Ondrišová ukončila zasadnutie RŠZ. Poďakovala prítomným členom za účasť a za spoluprácu v činnosti RŠZ.


Zápisnicu vypracovala : Mgr. Marta Ondrišová
V Hlohovci 24.03. 2023
Pridané: 25.04.2023

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk